Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Malukado.
Het plaatsen van een bestelling op de website van Malukado leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
Malukado behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.
Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 “Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de website van Malukado
“Bestelling”: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen Malukado en de klant met betrekking tot de producten die worden aangeboden.
“Producten”: alle goederen en diensten aangeboden door Malukado die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.
Bedrijfsgegevens
Malukado
Ann Van Oeckel
Bouwelse Steenweg 89 A
B-2270 Herenthout
info@malukado.be
Tel: 0032 (0) 497 83 55 26
Ondernemingsnummer BE 0731 481 453
 
Bestellingen en totstandkoming van overeenkomsten
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Akkoord voor deze bestelling”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.
De klant en Malukado komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Subtiel hiervoor als een vermoeden van bewijs.
Malukado behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:

  • bij het niet voorradig zijn van een product,
  • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
  • bij overmacht.
 Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. 
Malukado behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.  
 Betaling
Betaling gebeurt steeds elektronisch via kredietkaart of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.
Bij laattijdige betaling door de klant of bij betaalachtersand van eerdere bestellingen is Malukado bevoegd een overeenkomst te ontbinden.
Levering
Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. Malukado kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.
 Verzaking
Uit de aard van de verkochte artikelen volgt dat deze niet kunnen worden teruggestuurd waardoor u overeenkomstig de wet op de handelspraktijken en voorlichting van de consument niet beschikt over een verzakingsrecht. Elke koop-verkoop is vanaf het sluiten van de overeenkomst definitief en niet onderworpen aan enige bezinningstermijn.
Privacy
Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij. 
Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden.
U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@malukado.be
Copyrigh
Op alle foto’s en beelden vertoond op de website van malukado is copyright van toepassing.
Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn.
Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Malukado.
Geschillen
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Turnhout bevoegd.
 

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Webwinkel Malukado
Bouwelse Steenweg 62
2270 Herenthout
tel:014 70 35 01    gsm:0497 83 55 26
info@malukado.be
ondernemingsnr:BE0731481453
reknr:BE71 9799 4250 6969